พาไปแสวงบุญเส้นทางตามรอยพระพุทธเจ้า ที่อินเดียและเนปาล

เรื่องเล่าเส้นทางแสวงบุญตามรอยพระพุทธเจ้า 4 สังเวชนียสถาน ประเทศอินเดีย-เนปาล
พาไปแสวงบุญเส้นทางตามรอยพระพุทธเจ้า สักการะ 4 สังเวชนียสถานและสถานที่สำคัญๆ ทางพระพุทธประวัติมากมายราคาไม่แพง เดินทางสบายๆ ได้ความรู้แน่นๆ เลือกที่พักที่นอนสะดวกสบายและจัดอาหารถูกปาก เน้นกินอาหารไทยด้วยอินเดียบ้างสลับกันไป หลังสถานการณ์โควิดระบาด คาดว่าจะนำผู้ที่ต้องการเดินทางไปแสวงบุญในเส้นทางตามรอยพระพุทธเจ้า ณ ประเทศอินเดียและเนปาลอีกครั้งประมาณปี 2566 สนใจเดินทางไปด้วยกันติดต่อ โทร. 084-625-9929
Card image cap
ธัมเมกขสถูป รัฐอุตตรประเทศ 

ตั้งอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าโปรดแสดงธรรมครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์และพระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมขอบวชเป็นภิกษุรูปแรกของพุทธศาสนา

อ่านต่อ 
 
Card image cap
เตรียมเดินทางไปแสวงบุญอินเดีย

เล่าขั้นตอนการเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปตามรอยพระพุทธเจ้า ณ ประเทศอินเดียและเนปาล ใน ทริป   4 สังเวชนียสถาน 8 วัน 7 คืน

อ่านต่อ
 
Card image cap
เช็คอินสนามบินอินเดีย

ออกจากสนามบินดอนเมืองสู่สนามบินพาราณสี ใช้เวลา 3.30 ชั่วโมง พาคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แล้วเดินทางไปเข้าพักที่วัดไทยพาราณสีพุทธวิปัสสนา  

อ่านต่อ
 
Card image cap
ธัมเมกขสถูป สถานที่ปฐมเทศนา

พาไปสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด 1 ใน 4 แห่งของศาสนาพุทธ พาไปชมหลักฐานและเรื่องราว ของพระพุทธเจ้าและสถานที่กำเนิดพระสงฆ์รูปแรกของโลก 

อ่านต่อ
 
Card image cap
พิธีมหาอารตี การบูชา ทพเจ้า

พานั่งเรือล่องแม่น้ำคงคา แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่าสามารถล้างบาปและพาคนตายสู่สวรรค์  ดูการบูชาไฟถวายเทพ  และดูแสงไฟที่ไม่เคยมอดดับนานกว่า 4,000 ปี 

อ่านต่อ 
 
Card image cap
เดินทางสู่พุทธคยา

เดินทางจากสารนาถมุ่งหน้าพุทธคยา ระยะทางร่วม 250 กิโลเมตร ระหว่างทางแวะกินอาหารอินเดียและพบเจอเรื่องราวน่าสนใจมากมาย

อ่านต่อ
 
Card image cap
บ้านนางสุชาดา มหาอุบาสิกา

ได้ไปรู้และได้เห็นข้อเท็จจริง ในเรื่องราวของพุทธประวัติบางตอนที่น่าสงสัยอย่างทะลุปรุโปร่ง ทำให้เราเข้าใจเหตุการณ์ในครั้งพุทธกาลช่วงเวลานั้นมากยิ่งขึ้น 

อ่านต่อ
 
Card image cap
บ้านโสตถิยพราหมณ์

ไปตามหาความจริงเรื่องหญ้ากุศะที่พราหมณ์ถวายแด่พระพุทธเจ้า เพื่อนำไปปูรองประทับใต้ต้นโพธิ์ในคืนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณ

อ่านต่อ
 
Card image cap
พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้  

สักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระแท่นวัชรอาสน์ มหาเจดีย์พุทธคยา และอีกมากมายที่ทำให้เราย้อนนึกถึงเหตุการณ์ช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้

อ่านต่อ
 
Card image cap
วัดไทยพุทธคยา

วัดแรกของไทยในอินเดีย อุปถัมภ์โดยรัฐบาลไทย อาจถือได้ว่าเป็นวัดไทยที่สำคัญที่สุดในอินเดีย มีคลินิกและสถานกงศุลคอยให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ไปแสวงบุญด้วย  

อ่านต่อ
 
Card image cap
 วัดไทยมคธพุทธวิปัสสนา

วัดไทยที่ให้บริการอาหารและ ที่พักสบายๆ สำหรับคนไทยที่เดินทางไปแสวงบุญที่ประเทศอินเดีย อยู่ใกล้ๆกับเจดีย์พุทธคยา ส่วนค่าบริการก็แล้วแต่กำลังศรัทธา

อ่านต่อ
 
Card image cap
วัดไทยลัฏฐิวันมหาวิหาร

ไปฟังเรื่องเล่าสมัยครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์ที่เดิมเคยเป็นชฏิล 3 พี่น้องกับบริวาร 1,000 รูป เดินทางไปกรุงราชคฤห์พบกับพระเจ้าพิมพิสารที่ป่าตาล

อ่านต่อ
 
Card image cap
รอยเกวียนโบราณ แคว้นมคธ

ไปดูร่องรอยความรุ่งเรืองทางการค้าในยุคโบราณของกรุงราชคฤห์ ประเทศอินเดีย กับรอยล้อเกวียนบนหินอายุกว่า 3,000 ปี

อ่านต่อ 
 
Card image cap
ขึ้นเขาคิชฌกูฏ อินเดีย

ระหว่างทางที่ขึ้นเขาคิชฌกูฏ ได้เห็นสถานที่มากมายที่เกี่ยวข้องและมีความสำคัญในพุทธประวัติ ประกอบกับฟังเรื่องเล่ายิ่งเข้าใจแจ่มชัด

อ่านต่อ
 
Card image cap
พระมูลคันธกุฎี บนเขาคิชฌกูฏ

ถึงยอดเขาไปถึงถ้ำที่อยู่ของพระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ พระมหากัสสปะ และกุฏิของพระอานนท์ และที่ประทับของพระพุทธเจ้า

อ่านต่อ
 
Card image cap
วัดไทยนาลันทา

วัดไทยที่มีความเป็นมาแปลกกว่าวัดไทยอื่นๆ ในอินเดีย เป็นที่พักแรมและบริการอาหารแก่นักเดินทางชาวไทยที่ไปแสวงบุญในอินเดีย

อ่านต่อ
 
Card image cap
มหาวิทยาลัยนาลันทา 

มหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลกที่เคยรุ่งเรืองและโด่งดังมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ปัจจุบันก็ยังเป็นสถาบันการศึกษาทางพุทธศาสนาที่สำคัญของโลก

อ่านต่อ
 
Card image cap
วัดไทยไวสาลี

 ที่พักในคืนที่3ของคณะเรา อากาศช่วงการเดินทางกำลังดี นอนสบาย อาหารอร่อย และได้รู้จัก เมืองไวสาลีในสมัยพุทธกาลด้วย

อ่านต่อ
 
Card image cap
ปาวาลเจดีย์

สถานที่ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงปลงพระชนมายุสังขารกำหนดวันปรินิพพานในอีก 3 เดือนข้างหน้า ปัจจุบันได้รับการดูแลให้คงสภาพเดิมมากที่สุด

อ่านต่อ
 
Card image cap
วัดป่ามหาวัน

สถานที่กำเนิดภิกษุณีเป็นครั้งแรกใในพระพุทธศาสนา และมีเสาอโศก เสาหินโบราณสำคัญเพียงต้นเดียวในอินเดีย ที่ยังคงมีสภาพดีที่สุด

อ่านต่อ
 
Card image cap
หมู่บ้านกาลามะ

 หมู่บ้านที่กำเนิดพระสูตร ที่รู้จักไปทั่วโลก พระพุทธเจ้าทรง สอนให้ใช้ปัญญาคิดวิเคราะห์ รู้จักอยู่เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่นโดยไม่เบียดเบียนใคร 

อ่านต่อ
 
Card image cap
สาลวโนทยาน

 สถานที่ซึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ สักการะพระพุทธรูปปางปรินิพพาน สถานที่ไว้พระพุทธสรีระ มหาปรินิพพานวิหาร และไปรู้จักต้นสาละต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าทรงละสังขาร

อ่านต่อ
 
Card image cap
มกุฏพันธนเจดีย์

 สถานที่ถวายพระเพลิงแก่พระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นในที่แห่งนี้ ไปแล้วได้รู้ได้เห็นและจะได้เตือนสติให้ระลึกอยู่เสมอเรื่องสัจธรรมอันเป็นนิรันดร์ของโลก

อ่านต่อ
 
Card image cap
 วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

 วัดไทยในอินเดียแห่งนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 มีงานสำคัญที่จัดอย่างยิ่งใหญ่มีคนไทยและชาวอินเดียมาร่วมงานมากขึ้นทุกๆ ปี

อ่านต่อ
 
Card image cap
คืนที่4ในอินเดีย

คืนนี้เราเข้าพักในโรงแรมและไปกินอาหารพื้นเมืองแบบอินเดีย ก็อร่อยไปอีกแบบ เที่ยวต่างประเทศกินง่ายนอนง่ายก็จะสนุกขึ้นอีกเยอะเลย

อ่านต่อ
 
Card image cap
ผ่านด่านตม. สู่เนปาล

ออกจากอินเดียผ่านด่านที่โสเนารีเพื่อเข้าสู่ประเทศเนปาล ขั้นตอนง่ายไม่ยุ่งยาก แต่คนเยอะรอนานนิดนึง 

อ่านต่อ
 
Card image cap
เช็คอินเนปาล

ออกจากด่านโสเนารีพาไปเช็คอินเข้าพักและทานอาหารเที่ยวในโรงแรม Hotel Buddha Town & Restaurant มีเกร็ดเดินทางสนุกๆ มาเล่าให้อ่าน

อ่านต่อ
 
Card image cap
ลุมพินีวัน

 พาไปชมแผ่นศิลาหมาย ชี้บอกตำแหน่งที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ถือว่าเป็นบุญวาสนายิ่งนักที่ได้เห็นกับตาตัวเอง

อ่านต่อ
 
Card image cap
วัดไทยลุมพินี

 พาไปวัดไทยแห่งแรกในประเทศเนปาล ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีภูมิสถาปัตยกรรมสวยที่สุด ได้ทั้งบุญตาและบุญตัว อิ่มทั้งใจอิ่มทั้งกาย

อ่านต่อ
 
Card image cap
 วัดไทยนวราชรัตนราม960

ที่นี่เป็นจุดแวะพักของคนไทยที่ตั้งใจไปสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า แนะนำเลยว่าต้องแวะไปกินโรตีอรีดอย กับซื้อเกลือหิมาลัยกลับบ้าน

อ่านต่อ
 
Card image cap
บ้านของอนาถบิณฑิกเศรษฐี

 มหาเศรษฐีใจบุญที่มีชีวิตอยู่ร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้า ได้ชื่อว่าเป็นอุบาสกผู้เป็นเลิศในการให้ทาน เป็นผู้สร้างวัดพระเชตวันมหาวิหาร

อ่านต่อ
 
Card image cap
 บ้านเกิดขององคุลีมาล

 บ้านเกิดของมหาโจรที่มีชื่อเสียงที่สุดของโลก ต่อมาได้บวชจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ เป็นที่เดียวที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธประวัติที่ต้องล้อมด้วยรั้ว 

อ่านต่อ
 
Card image cap
วัดพระเชตวันมหาวิหาร

 วัดที่สร้างจากแรงศรัทธาของมหาอุบาสกผู้เป็นเลิศในการถวายทาน แล้วไปสักการะต้นโพธิ์พระอานนท์ที่เปรียบดังได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า

อ่านต่อ
 
4 สังเวชนียสถาน สถานที่สำคัญที่สุดและถือว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของพระพุทธศาสนา ที่พุทธศาสนิกชนควรไปบูชาซักครั้งหนึ่งในชีวิต การเดินทางไม่ยากค่าใช้จ่ายก็ไม่ถึงกับแพงมาก สนใจติดต่อสอบถามได้ที่  โทร. 084-625-9929  หรือสามารถสมัครเป็นเพื่อนทางไลน์ที่ https://lin.ee/dcUb0ed จะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆและมีโปรโมชั่นทัวร์โดนๆ ที่อัพเดททุกวัน
Card image cap
วิหารมายาเทวี

สถานที่ประสูติ อยู่ที่ลุมพินีวัน ประเทศเนปาล

อ่านต่อ
 
Card image cap
พุทธคยา

สถานที่ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้า

อ่านต่อ
 
Card image cap
ธัมเมกขสถูปเจดีย์

สถานที่แสดงปฐมเทศนาและเกิดพระสงฆ์รูปแรก

อ่านต่อ
 
Card image cap
สาลวโนทยาน

สถานที่ซึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน

อ่านต่อ
 

ⓒ tourthai.online
โทร. 0846259929 E-mail : roikohadventure@gmail.com
Line ID : 0846259929 , roikohadventure